اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد توسعه و پیشبرد مرکز معلومات صحی

 

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تأسی از فقره2) ) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت صحت عامه در نظر دارد، قرارداد " توسعه و پیشبرد مرکز معلومات صحی (HIC)" تحت شماره داوطلبی MOPH –HSS3-01  را به موسسه محترم ACDEO  دارای جواز نمبر۲۷۲۲ وزارت اقتصاد واقع شهر کابل افغانستان" را به قیمت مجموعی مبلغ ۵۸۷۴۸۳۱۳ افغانی اعطاء نماید.

 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن رسمآ به آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمک ها واقع  وزارت صحت عامه کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.