اسناد - وزارت صحت عامه

اسناد

عنوان
شماره دوم مشاهده جزئیات
گزارش دور دوم تحلیل هزینه های ارایه خدمات در شفاخانه های ملی مشاهده جزئیات
گزارش دستآوردها و فعالیت های سال مالی 1395 مشاهده جزئیات
حسابات ملی صحی افغانستان با حسابات امراض ۱۳۹۳ مشاهده جزئیات
استراتیژی ملی صحت ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ مشاهده جزئیات
دعامی روغتیا وزارت د ۱۳۹۵ کال کلنی راپور مشاهده جزئیات
گزارش-سالانه-وزارت-صحت-عامه-ازتطبیق-پلان-سالانه-1395-به-اساس-نتایج مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته نرسنگ مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته قابلگی مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته فزیوتراپی مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته رادیولوژی مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته دواسازی مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته تکنالوژی طبی مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته پروتیز دندان مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته انستیزی مشاهده جزئیات
پلان نهایی سالانه عملياتي جهت تطبيق استراتيژي ملي صحت براي سال 1396 وزارت صحت عامه (1) - Copy مشاهده جزئیات
پلان سالانه به اساس نتایج وزارت صحت عامه برای سال مالی 1396 پروژه های انکشافی مشاهده جزئیات
ستراتیژی ملی کنترول و وقایه امراض غیر ساری 2015-2020 مشاهده جزئیات
ستراتيژی ملی ارتقای صحت 1393-1399 مشاهده جزئیات
پالیسی ملی تضمین کیفیت محصولات دوایی 2015 مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 23