اسناد - وزارت صحت عامه

اسناد

عنوان
فورم درخواستی مشاهده جزئیات
مکتوب رسمی کشور جاپان به وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
فورم رهنمود درخواستی ارتقای ظرفیت کشور جاپان مشاهده جزئیات
راپور ربع اول مبارزه با فساد وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
صحت در یک نگاه معلومات مهم و ضروی را در رابطه به نفوس، وضعیت صحی مادر و اطفال، جندر و تغذی در سطوح ملی، شهری و دهاتی تهیه می نماید مشاهده جزئیات
شماره دوم مشاهده جزئیات
گزارش دور دوم تحلیل هزینه های ارایه خدمات در شفاخانه های ملی مشاهده جزئیات
گزارش دستآوردها و فعالیت های سال مالی 1395 مشاهده جزئیات
حسابات ملی صحی افغانستان با حسابات امراض ۱۳۹۳ مشاهده جزئیات
استراتیژی ملی صحت ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ مشاهده جزئیات
دعامی روغتیا وزارت د ۱۳۹۵ کال کلنی راپور مشاهده جزئیات
گزارش-سالانه-وزارت-صحت-عامه-ازتطبیق-پلان-سالانه-1395-به-اساس-نتایج مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته نرسنگ مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته قابلگی مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته فزیوتراپی مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته رادیولوژی مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته دواسازی مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته تکنالوژی طبی مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته پروتیز دندان مشاهده جزئیات
بانک سوالات رشته انستیزی مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 24