اسناد

عنوان
مقرره موسسات تعلیمی خصوصی، مقرره واکسین ها و محصولات معافیتی مشاهده جزئیات
پلان نهایی سالانه عملیاتی از تطبیق استراتیژی ملی سال مالی 1397 مشاهده جزئیات
گزارش دست آوردها و فعالیت های سال مالی 1396
محتوايات: پس منظر ماموريت وزارت صحت عامه مأموريت وزارت صحت عامه افغانستان عبارت است از: وقايه امراض و تحقق کاهش چشمگیروفیات مطابق به مقاصد و اهداف ملی و انکشاف پايدار و کاهش فقر ناشی از مصارف گزاف فاجعه بار صحی
مشاهده جزئیات
فشرده گزارش فعالیت ها و دستآورد های وزارت صحت عامه سال مالی 1396 و پالن 1396 مشاهده جزئیات
پروپوزل برای ایجاد اداره ملی اعتباردهی مراقبت های صحی در افغانستان مشاهده جزئیات
پروپوزل برای ایجاد اداره ملی اعتباردهی مراقبت های صحی در افغانستان مشاهده جزئیات
مقررۀ واکسین ها و محصولات معافیتی مشاهده جزئیات
مقرره تولید و تورید ادویه و لوازم طبی مشاهده جزئیات
مصوبه شورای وزیران در مورد مقرره کلینک های اکسریز شخصی مشاهده جزئیات
مــصـوبـه شورای وزیران در باره انفاذ مقرره دواخانه مشاهده جزئیات
قانون کنترول تنباکو ودخانیات مشاهده جزئیات
فرمان درمورد تشیح طرح قانون ادویه مشاهده جزئیات
طرح مسوده قانون غذأ مشاهده جزئیات
توشیح طرح قانون طب عدلی مشاهده جزئیات
توشیح طرح قانون صحت عامه مشاهده جزئیات
طرزالعمل معیاری عملیاتی شرکت های تورید ادویه ومصحولات صحی مشاهده جزئیات
طرزالعمل انتقال دواخانه ها مشاهده جزئیات
ایجاد عمده فروشی مشاهده جزئیات
ایجاد دواخانه ها مشاهده جزئیات
طرزالعمل انتقال دواخانه ها مشاهده جزئیات
صفحه 2 از 26