اعلان دعوت به داوطلبی (۱۸) قلم تیل دیزل ،پطرول وسایر روغنیات شفاخانه ۱۰۲ بسترخیرخانه

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۱۸) قلم  تیل دیزل ،پطرول وسایر روغنیات شفاخانه ۱۰۲ بسترخیرخانه

 

ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه احترامات و تمنیات نیک خویش را تقدیم می نماید لطف کرده متن ذیل را از طریق روزنامه خویش بدست نشر بسپارید.

 

شفاخانه 102 بستر خیر خانه  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  ۱۸ قلم تیل دیزل، پطرول و سایر روغنیات   تضمین افر مبلغ 140,000یک  صد چهل هزارافغانی  به شکل پول نقد و بانک گرنتی ) دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/khh/Ncb/1397/G02 اشتراک نموده و افر های سربسته خویش را مطابق  شرایط شرطنامه  به لسان دری  در مقابل پرداخت مبلغ 500 افغانی پول غیر قابل بازگشت ارایه نمایند

وصول شرطنامه و تسلیمی افر ها الی ساعت  ۹:۳۰ بجه قبل از ظهر از نشر اعلان الی بیست یک روز تقویمی که اخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی افر  میباشد  صورت میگرد. افر گشایی  روز سه شنبه ۷ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰  قبل از ظهر در  صالون کنفرانس شفاخانه 102 بستر خیر خانه   منزل دوم تدویر میگردد افر های دیر رسیده وا نترنتی  پزیرفته نمی شود  ،شرایط  اهلیت  با ارایه اسناد ضروری میباشد.

ادرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

1.شفاخانه 102 بستر خیر خانه ، حصه دوم خیر خانه ،لیسه مریم ،کابل شماره تماس : 0786661312

2.پروژه اصلاحات شفاخانه –وزارت صحت عامه کابل شمارتماس :0700892888

نوت:عقد قرارداد مطابق فقره 3 ماده دوازدهم قانون تدارکات مشروط به منظوری بودجه می باشد