اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد مصرفی رادیولوژی

فورم شماره P_02                                                 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ( وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ) در نظر دارد قرارداد (تهیه وتدارک مواد مصرفی رادیولوژی مورد ضرورت انستیتوت ملی رادیولوژی ) را به شرکت ( تجارتی السید افغان دارنده جواز نمبر 01016651 محل اصلی خیرخانه پروان هوتل شمشاد مارکیت به قیمت مجموعی لات اول سه قلم فلم های اکسری دیجتیل مبلغ ( 7237500 ) افغانی و لات دوم 19 قلم قلم های ساده اکسری و مواد مصرفی به مبلغ 13176670 ) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ( وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات ) واقع ( وزیر محمد اکبر خانه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.