اعلان تدارکات 7 قلم پرزه جات سیستم مخابره مورد ضرورت آمریت کابل امبولانس

اعلان تدارکات

( MOPH/KAS/NCB/1396/G02)

( ریاست تهیه وتدارکات مدیریت قرارداد های بودجه عادی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک 7 قلم پرزه جات سیستم مخابره مورد ضرورت آمریت کابل امبولانس) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (      ) افغانی و نیز در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت (  WWW.MOPH.GOV.AF) بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00قبل از ظهر) روز (شنبه) تاریخ (4/6/1396) ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت ( بانگ گرانتی از یک بانک با اعتبار ) مبلغ 58000 پنجاه و هشت هزار  افغانی) بوده و جلسه آفر گشائی بروز (شنبه) ساعت 10:00 قبل از ظهر ) در ( دفتر کمیته آفر گشائی ریاست تهیه وتدارکات منزل اول وزارت صحت عامه) تدویر می گردد.