اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 13 قلم فلم اکسری بخش عاجل و واحد مراقبت های جدی تحت پروژه ICU - وزارت صحت عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 13 قلم فلم اکسری بخش عاجل و واحد مراقبت های جدی تحت پروژه ICU

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ( وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ) در نظر دارد قرارداد (قرارداد تدارک 13 قلم فلم اکسری بخش عاجل و واحد مراقبت های جدی تحت پروژه ICU تحت ریفرنس نمبر MOPH/ICU/1396/NCB/G06 ) را با شرکت ( سیلاب بهار دارنده جواز نمبر 150-0601 و با داشتن محل مرکز ننگرهار جلال آباد   ) را به قیمت مجموعی مبلغ ( 2646840 دو میلیون وشش صدو چهل وشش هزار و هشت صدو چهل افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ( وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات ) واقع ( وزیر محمد اکبر خان چهارراهی شهید احمد شاه مسعود) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.