اعلان پروسه داوطلبی یک عراده موتر تیز رفتار - وزارت صحت عامه

اعلان پروسه داوطلبی یک عراده موتر تیز رفتار

اعلان تدارکات

( MOPH/Nccp/NCB/96/G15)

( ریاست تهیه وتدارکات مدیریت قرارداد های بودجه عادی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (یک عراده موتر تیز رفتار   ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (      ) افغانی و نیز در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت (  WWW.MOPH.GOV.AF) بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00قبل از ظهر) روز ( سه شنبه) تاریخ (21/6/1396) ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت ( بانگ گرانتی از یک بانک با اعتبار ) مبلغ 80000 هشتاد  هزار افغانی) بوده و جلسه آفر گشائی بروز (سه  شنبه 21/6/1396 ) ساعت 10:00 قبل از ظهر ) در ( دفتر کمیته آفر گشائی ریاست تهیه وتدارکات منزل اول وزارت صحت عامه) تدویر می گردد.