اعلان پروسه داوطلبی کرایه گیری یک باب تعمیر مورد ضرورت اداره ملی تنظیم امور دوایی - وزارت صحت عامه

اعلان پروسه داوطلبی کرایه گیری یک باب تعمیر مورد ضرورت اداره ملی تنظیم امور دوایی

اعلان تدارکات

( MOPH/NMHRA /NCB/1396/NCS01)

( ریاست تهیه وتدارکات مدیریت قرارداد های بودجه عادی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (کرایه گیری یک باب تعمیر مورد ضرورت اداره ملی تنظیم امور دوایی    ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (             ) افغانی و نیز در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت (  WWW.MOPH.GOV.AF) بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00قبل از ظهر) روز ( یک شنبه) تاریخ (19/6/1396) ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت ( بانگ گرانتی از یک بانک با اعتبار ) مبلغ( 183600 یک صدو هشتاد و سه هزار وشش صد افغانی) بوده و جلسه آفر گشائی بروز (یک شنبه 19/06/1396 ) ساعت 10:00 قبل  از ظهر ) در ( دفتر کمیته آفر گشائی ریاست تهیه وتدارکات منزل اول وزارت صحت عامه) تدویر می گردد.