اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 47 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت تاسیسات صحی وزارت صحت عامه - وزارت صحت عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 47 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت تاسیسات صحی وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ( وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ) در نظر دارد قرارداد ( تهیه و تدارک 47 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت تاسیسات صحی وزارت صحت عامه تحت شماره MOPH/NCB/1396/G13) را با شرکت ( تجارتی احسام نصرت دارنده جواز نمبر 010111392 داشتن محل اصلی تهیه مسکن نود فامیلی کابل  ) را به قیمت مجموعی مبلغ ( 27337510.5 بیست وهفت میلیون و سه صدو سی و هفت هزار پنجصد و ده اعشاریه پنج افغانی ) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ( وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات ) واقع ( وزیر محمد اکبر خان چهارراهی شهید احمد شاه مسعود) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.