اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 40 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید - وزارت صحت عامه

اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 40 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید

فورم شماره P_01                                                              اعلان تدارکات

( MOPH/GDCM/SSHC/NCB/1396/G06)

( ریاست تهیه وتدارکات مدیریت قرارداد های بودجه عادی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (40 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید  ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (      ) افغانی و نیز در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت (  WWW.MOPH.GOV.AF) بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00قبل از ظهر) روز ( چهار شنبه) تاریخ (19/07/1396) ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت ( بانگ گرانتی از یک بانک با اعتبار ) مبلغ 104000 یکصدو چهار هزار افغانی) بوده و جلسه آفر گشائی بروز (چهار شنبه 19/07/1396 ) ساعت 10:00 قبل از ظهر ) در ( دفتر کمیته آفر گشائی ریاست تهیه وتدارکات منزل اول وزارت صحت عامه) تدویر می گردد.