اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک 23 قلم وسایل مرکز گرمی ریاست شفاخانه اطفال اتاترک

فورم شماره P_01                                                              اعلان تدارکات

( MOPH/NCB/96/G34)

( ریاست تهیه وتدارکات مدیریت قرارداد های بودجه عادی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی     ( تهیه وتدارک 23 قلم وسایل مرکز گرمی ریاست شفاخانه اطفال اتاترک   ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (      ) افغانی و نیز در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت (  WWW.MOPH.GOV.AF) بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00قبل از ظهر) روز ( دو شنبه ) تاریخ (24/7/1396) ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت ( بانگ گرانتی از یک بانک با اعتبار ) مبلغ( 120000) یکصدو بیست هزار افغانی) بوده و جلسه آفر گشائی بروز (دو شنبه 24/7/1396 ) ساعت 10:00 قبل از ظهر ) در ( دفتر کمیته آفر گشائی ریاست تهیه وتدارکات منزل اول وزارت صحت عامه) تدویر می گردد.