اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده میشود تدارک مواد چاپی و تبلیغاتی برنامه کنترول سرطان

فورم شماره P_02                                                 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ( وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ) در نظر دارد قرارداد ( تدارک مواد چاپی و تبلیغاتی برنامه کنترول سرطان تحت ریفرنس نمبر MOPH/NCCP/NCB/1396/G012 ) را با شرکت ( خدمات لوژستیکی ارج آسیا دارنده جواز 34751 آدرس حصه دوم خیرخانه کابل   ) را به قیمت مجموعی مبلغ (2088000 دو میلیون وهشتادوهشت هزارافغانی ) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ( وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات ) واقع ( وزیر محمد اکبر خان چهارراهی شهید احمد شاه مسعود) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.