اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده میشود یک عراده موتر تیز رفتار ضرورت

فورم شماره P_02                                                 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ( وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ) در نظر دارد قرارداد ( یک عراده موتر تیز رفتار پنج نفر ضرورت برنامه ملی سرطانی تحت ریفرنس نمبرMOPH/NCCp/NCB/1396/G15) را با شرکت ( حبیب گلزار موتورز لمیتد دارنده جواز نمبر 5973-0101 آدرس سرک نو دسپیچری سرک جلال آباد کابل   ) را به قیمت مجموعی مبلغ ( 1790000 افغانی ) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ( وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات ) واقع ( وزیر محمد اکبر خان چهارراهی شهید احمد شاه مسعود) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.