اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری یک عراده موتر هایلکس 2016 پروژه ای سی یو اشتراک نماید - وزارت صحت عامه

اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری یک عراده موتر هایلکس 2016 پروژه ای سی یو اشتراک نماید

فورم شماره P_01                                                              اعلان تدارکات

( MOPH/GDCM/ICU/NCB/96/G13)

( ریاست تهیه وتدارکات مدیریت قرارداد های بودجه انکشافی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (خریداری یک عراده موتر هایلکس 2016 پروژه ای سی یو   ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (      ) افغانی و نیز در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت (  WWW.MOPH.GOV.AF) بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00قبل از ظهر) روز ( چهار شنبه) تاریخ (25/07/1396) ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت ( بانگ گرانتی از یک بانک با اعتبار ) مبلغ 143000 یکصدو چهل وسه هزار افغانی) بوده و جلسه آفر گشائی بروز (سه شنبه 25/07/1396 ) ساعت 10:00 قبل از ظهر ) در ( دفتر کمیته آفر گشائی ریاست تهیه وتدارکات منزل اول وزارت صحت عامه) تدویر می گردد.