اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد انترنت

فورم شماره P_02                                                 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ( وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ) در نظر دارد قرارداد ( تهیه و تدارک خدمات انترنت برای 34 ولایات ریاست صحت عامه ولایات تحت ریفرنس نمبر MOPH/SEHAT/PBI/NCB/1396/NCS01) را با شرکت ( خدمات انترنتی گیگانور دارنده جواز نمبر 35274  آدرس کارته سوم کابل) را به قیمت مجموعی مبلغ ( 16252000  افغانی ) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ( وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات ) واقع ( وزیر محمد اکبر خان چهارراهی شهید احمد شاه مسعود) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.