اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات و رنگمالی انستیتوت ملی رادیولوژی - وزارت صحت عامه

اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات و رنگمالی انستیتوت ملی رادیولوژی

فورم شماره P_01                                                              اعلان تدارکات

( MOPH/CON/W-31/NCB/1396))

( ریاست تهیه وتدارکات و مدیریت عمومی امور ساختمانی ) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (پروژه ترمیمات و رنگمالی انستیتوت ملی رادیولوژی   ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (      ) افغانی و نیز در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت (  WWW.MOPH.GOV.AF) بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (                   ) روز (                ) تاریخ (                     ) ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت                                  ) مبلغ                                 ) بوده و جلسه آفر گشائی بروز (                                      ) ساعت                        ) در (                                      ) تدویر می گردد.