اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار پروژه شفاخانه 600 بستر ولایت ننگرهار - وزارت صحت عامه

اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار پروژه شفاخانه 600 بستر ولایت ننگرهار

فورم شماره P_01                                                              اعلان تدارکات

( NPA/MOPH/96/W-1875/NCB/(REBID))

( ریاست تهیه وتدارکات و مدیریت عمومی امور ساختمانی ) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (اعمار پروژه شفاخانه 600 بستر ولایت ننگرهار  ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (      ) افغانی و نیز در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت (  WWW.MOPH.GOV.AF) بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00قبل از ظهر) روز ( یک شنبه) تاریخ (12/09/1396) ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت ( بانگ گرانتی از یک بانک با اعتبار ) مبلغ 20000000 بیست میلیون افغانی) بوده و جلسه آفر گشائی بروز (یک شنبه 12/09/1396 ) ساعت 10:00 قبل از ظهر ) در ( تدارکات امور ریاست تهیه وتدارکات منزل اول وزارت صحت عامه) تدویر می گردد.