اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک 177 قلم قرطاسیه مطبوع شرکت نمایند - وزارت صحت عامه

اعلان تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک 177 قلم قرطاسیه مطبوع شرکت نمایند

فورم شماره P_01                                                              اعلان تدارکات

( MOPh/NCB/97/G16)

( ریاست تهیه وتدارکات مدیریت قرارداد های بودجه عادی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه وتدارک 177 قلم قرطاسیه مطبوع    ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (      ) افغانی و نیز در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت (  WWW.MOPH.GOV.AF) بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00 قبل از ظهر) روز (یکشنبه) تاریخ (19/09/1396) ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت ( بانگ گرانتی از یک بانک با اعتبار ) مبلغ 682000 ششصدو هشتاد و دو هزار افغانی) بوده و جلسه آفر گشائی بروز (یکشنبه 19/09/1396) ساعت 10:00قبل از ظهر ) در ( دفتر کمیته آفر گشائی ریاست تهیه وتدارکات منزل اول وزارت صحت عامه) تدویر می گردد.                                                                               

 

نوت: قابل ذکر است که جلسه قبل از دواطلبی به تاریخ 13 قوس دوشنبه ساعت 10 بجه قبل از ظهر دایر میگردد.