اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد یک قلم گاز مایع محروقاتی - وزارت صحت عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد یک قلم گاز مایع محروقاتی

فورم شماره P_02                                                 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ( وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ) در نظر دارد قرارداد ( تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع محروقاتی ضرورت تاسیسات صحی وزارت صحت عامه تحت ریفرنس نمبرMOPH/NCB/97/G6) را با شرکت ( تجارتی احسام نصرت دارنده جواز نمبر 11392-0101 محل اصلی تجارت نود فامیلی تهیه مسکن کابل   ) را به قیمت مجموعی مبلغ (10188461.9 ده میلیون و یکصدو هشتادوهشت هزارو چهارصدوشصت ویک اعشاریه نه افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ( وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات ) واقع ( وزیر محمد اکبر خان چهارراهی شهید احمد شاه مسعود) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.