اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 55 قلم روغنیات - وزارت صحت عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 55 قلم روغنیات

فورم شماره P_02                اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ( وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ) در نظر دارد قرارداد ( تهیه وتدارکات 55 قلم روغنیات وزارت صحت عامه برای سال مالی 1397 تحت ریفرنس نمبرMOPH/NCB/97/G-9) را با شرکت ( حبیب الرحمن حامد شیرزی دارنده جواز نمبر 20227-0101 محل اصلی تجارت قوای مرکز دهن باغ ) را به قیمت مجموعی مبلغ ( 2211150  ) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ( وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات ) واقع ( وزیر محمد اکبر خان چهارراهی شهید احمد شاه مسعود) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.