اعلان تدارکات پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC باغ قاضی ولسوالی نمک آب ولایت تخار - وزارت صحت عامه

اعلان تدارکات پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC باغ قاضی ولسوالی نمک آب ولایت تخار

فورم شماره P_01            اعلان تدارکات

( MOPH/CON/W-46/1396/NCB)

( ریاست تهیه وتدارکات  آمریت تدارکات امور ساختمانی وزارت صحت عامه ) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (پروژه اعمار تعمیر کلنیک BHC باغ قاضی ولسوالی نمک آب ولایت تخار ) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (      ) افغانی و نیز در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت (  مدیریت عمومی اداری احصائیه ودیتابیس) بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00قبل از ظهر) روز (شنبه) تاریخ (12/حوت/1396) ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت ( بانگ گرانتی از یک بانک با اعتبار ) مبلغ( 221000 دوصدو بیست ویک هزار) بوده و جلسه آفر گشائی بروز (شنبه 12/حوت/1396 ) ساعت 10:00بعد از ظهر ) در ( دفتر کمیته آفر گشائی آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات منزل اول وزارت صحت عامه) تدویر می گردد.