اعلان تدارکات 53 قلم مواد تنظیفاتی مورد نیاز شعبه های عاجل و مراقبت های جدی شفاخانه وزیر محمد اکبرخان، ابن سینا، صحت طفل، 102 بستر خیرخانه و جمهوریت و دفتر مرکزی پروژه ICU

عنوان: تهیه و تدارک 53 قلم مواد تنظیفاتی مورد نیاز شعبه های عاجل و مراقبت های جدی شفاخانه وزیر محمد اکبرخان، ابن سینا، صحت طفل، 102 بستر خیرخانه و جمهوریت و دفتر مرکزی پروژه ICU

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/SM/IDCO/EH/97/NCB/G02

{ ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک 53 قلم مواد تنظیفاتی مورد نیاز شعبه های عاجل و مراقبت های جدی شفاخانه وزیر محمد اکبرخان، ابن سینا، صحت طفل، 102 بستر خیرخانه و جمهوریت و دفتر مرکزی پروژه ICU } اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از { وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس منزل اول تعمیر ریاست عمومی مالی و اداری } بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت { 10:00 قبل از ظهر } روز { سه شنبه } تاریخ { 11 / ثور / 1397 } به { دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات } واقع { ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان } ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی } مبلغ { 155000 یک صد و پنجاه و پنج هزار افغانی} بوده و جلسه آفرگشایی بروز { سه شنبه 11 / ثور / 1397 } ساعت { 10:00 قبل از ظهر } در { دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه } تدویر می گردد.