اعلان تدارکات وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت ریاست طب معالجوری برای برنامه ملی کنترول سرطان وزارت صحت عامه

عنوان: تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد  ضرورت ریاست طب معالجوری برای  برنامه ملی کنترول سرطان وزارت صحت عامه

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/NCCP/NCB/1397/G01

{ ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد  ضرورت ریاست طب معالجوری برای  برنامه ملی کنترول سرطان وزارت صحت عامه } اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از { وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس منزل اول تعمیر ریاست عمومی مالی و اداری } بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت { 10:00 قبل از ظهر } روز { چهار شنبه } تاریخ { 12 / ثور / 1397 } به { دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات } واقع { ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان } ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی } مبلغ { 99000 نود و نه هزار افغانی} بوده و جلسه آفرگشایی بروز { چهار شنبه 12 / ثور / 1397 } ساعت { 10:00 قبل از ظهر } در { دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه } تدویر می گردد.