اعلان (96) قلم ادویه جات ICU برای شفاخانه حوزوی کندز

فورم شماره: P_01       

به پروژه محترم واحدمراقبت های جدی   !

موضوع : اعلان  دعوت به داوطلبی (96) قلم  ادویه جات ICU برای  شفاخانه حوزوی کندز  .

آمریت شفاخانه حوزوی ولایت کندز احترامات فایقه وتمنیات نیک خویش راتقدیم می نماید.

لطف کرده متن ذیل را ازطریق روزنامه محترم  آرمان ملی به نشرسپرده وباارسال کتینگ این اداره را اطمنان بخشید.                            

{ شفاخانه حوزوی کندز  } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تعداد (96) قلم ادویه جات موردضرورت پروژه واحدمراقبت های جدی برای شفاخانه حوزوی کندز  تضمین آفربه مبلغ (200,000) افغانی }  به شکل پول نقدویاگرنتی بانکی دارای نمبرتشخیصیه{  MoPH/GDCM/ICU/KRH/NCB/1397/G01}   اشتراک نموده و آفرهای خویش رامطابق به شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارایه نمایند .

وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت { 9 بجه قبل از ظهر } ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین معیادضرب الاجل تسلیمی آفرهامیباشدصورت میگیرد. وجلسه آفر گشائی بروز { سه  شنبه مورخ یازدهم برج ثور 1397 } ساعت {10:00 بجه قبل از ظهر } در { صالون کنفرانس شفاخانه حوزوی  کندز منزل دوم } تدویر میگردد.

آدرس هایکه داوطلبان میتوانندشرطنامه رادرمقابل مبلغ (1000) افغانی پول غیربازگشت بدست بیاورندقابل ذیل اند.

شفاخانه حوزوی کندز : بخش اداری وتدارکات (0729541542-0728300888).

پروژه محترم واحدمراقبت های جدی   : بخش تدارکات پروژه (0786108565) .