اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد سه قلم میوه، یک قلم تخم مرغ و 10 قلم ترکاری باب مورد ضرورت پــــروژه اعمار شـــفاخانه ملی فوق تخصصی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان } در نظر دارد، قرارداد { تهیه و تدارک سه قلم میوه، یک قلم تخم مرغ و 10 قلم ترکاری باب مورد ضرورت پــــروژه اعمار شـــفاخانه ملی فوق تخصصی تحت ریفرنس نمبر MOPH/GDCM/SSHC/NCB/1397/G09} را به شرکت {خدمات لوژستیکی ارج آسیا دارنده جواز نمبر 3475 محل اصلی تجارت لیسه مریم مارکیت رئیس خان، مرکز کابل ، کابل} را به قیمت مجموعی مبلغ {907302 نه صد و هفت هزار و سه صد و دو افغانی}افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به { وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات } واقع { چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان } وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.