اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار ذخیره گاه موقت زباله های کلینیکی در شفاخانه های رابعه بلخی، استقلال، وزیر اکبر خان صحت طفل اندراگاندی، اتاترک، افغان جاپان، انتانی، 100 بستر دشت برچی، صحت روانی و شفاخانه الحاج سناتور جنت گل خان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان } در نظر دارد، قرارداد { اعمار ذخیره گاه موقت زباله های کلینیکی در شفاخانه های رابعه بلخی، استقلال، وزیر اکبر خان صحت طفل اندراگاندی، اتاترک، افغان جاپان، انتانی، 100 بستر دشت برچی، صحت روانی و شفاخانه الحاج سناتور جنت گل خان } را به شرکت {ساختمانی عایشه نور دارنده جواز نمبر 41884 محل اصلی تجارت کارته چهارم، مرکز کابل, کابل } را به قیمت مجموعی مبلغ {4,371,600 چهار میلیون و سه صدو هفتاد و یک هزار و شش صد افغانی}افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به { وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات } واقع { چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان } وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.