اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 10 پایه ماشین هیمودیالیز برای ایجاد مراکز هیمودیالیز ولایات کندز و پکتیا مورد ضرورت ریاست عمومی طب معالجوی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،  ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 10 پایه ماشین هیمودیالیز برای ایجاد مراکز هیمودیالیز ولایات کندز و پکتیا مورد ضرورت ریاست عمومی طب معالجوی تحت ریفرنس نمبر (MOPH/HNDP/NCB/1397/G01) را به شرکت تجارتی آریا نور الشفا میدیکل کیر دارنده جواز نمبر(0101-10685)  محل اصلی تجارت بره کی گلذار مارکیت، مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ (8,300,000) هشت میلیون و سه صد هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات  واقع  چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.