اعلان داوطلبی 53 قلم مواد مصرفی طبی

وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه وتدارک 53 قلم مواد مصرفی طبی)  مورد ضرورت ریاست بانکخون وزارت صحت عامه که تحت ریفرنس نمبر MOPH/PPMU/NCB/1397/G05    اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از واحد تدارکات متمرکز دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه ویا از از ویب سایت (www.moph.gov.af) بدست آورده،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00 قبل از ظهر) (روز دوشنبه مورخ 6-4-1397 ) به دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر ریاست تهیه وتدارکات،وزارت صحت عامه چهار راهی شهید احمد شاه مسعود،کابل افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفربصورت (تضمین بانکی) به مبلغ (700000 هفتصد هزار افغانی) بوده وجلسه آفرگشایی به تاریخ 6-4-1397 ساعت 10:00 قبل ازظهر در دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه وتدارکات وزارت صحت عامه ،منزل اول تعمیر ریاست تهیه وتدارکات،وزارت صحت عامه،چهار راهی شهید احمد شاه مسعود،کابل افغانستان تدویر می گردد.