اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد کرایه گیری یک دربند تعمیر برای شفاخانه پنجاه بستر دشت برچی برای سال مالی 1397

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،  ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قراردادکرایه گیری یک دربند تعمیر برای شفاخانه پنجاه بستر دشت برچی برای سال مالی 1397 تحت ریــفرنس نمبر(MOPH/NCB/97/NCS-2) را به شرکت  ساختمانی جمیل معصوم دارنده جواز نمبر(D-50324)  محل اصلی تجارت سرک عمومی کابل جلال آباد مقابل گمرک کابل را به قیمت مجموعی مبلغ ( 1,980,000) یک ملیون و نه صدو هشتاد هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات  واقع  چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.