اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 20 بستر جاغوری غزنی - وزارت صحت عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 20 بستر جاغوری غزنی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان } در نظر دارد، قرارداد { پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 20 بستر جاغوری غزنی} را به شرکت { ساختمانی بناء کابل دارنده جواز نمبر D-33619 واقع سرک ملت، شهرک امید سبز دارلمان، کابل} را به قیمت مجموعی مبلغ { 45,904,149.93 چهل و پنج میلیون و نه صد و چهار هزار و یکصدو چهل و نه اعشاریه نود سه }افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به { وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات } واقع { چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان } وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.