اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 20 بستر جاغوری غزنی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان } در نظر دارد، قرارداد { پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 20 بستر جاغوری غزنی} را به شرکت { ساختمانی بناء کابل دارنده جواز نمبر D-33619 واقع سرک ملت، شهرک امید سبز دارلمان، کابل} را به قیمت مجموعی مبلغ { 45,904,149.93 چهل و پنج میلیون و نه صد و چهار هزار و یکصدو چهل و نه اعشاریه نود سه }افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به { وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات } واقع { چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان } وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.