اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC آبیران رستاق ولایت تخار - وزارت صحت عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC آبیران رستاق ولایت تخار

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان } در نظر دارد، قرارداد { پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC آبیران رستاق ولایت تخار } را به شرکت { ساختمانی و سرکسازی آرین زید دارنده جواز نمبر 40074 ، آدرس عقب نوی کابل بانک، مرکز کندز} را به قیمت مجموعی مبلغ { 6,100,000 شش میلیون و یک صد هزار}افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به {وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات} واقع { چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان } وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.