اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC آبیران رستاق ولایت تخار

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان } در نظر دارد، قرارداد { پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC آبیران رستاق ولایت تخار } را به شرکت { ساختمانی و سرکسازی آرین زید دارنده جواز نمبر 40074 ، آدرس عقب نوی کابل بانک، مرکز کندز} را به قیمت مجموعی مبلغ { 6,100,000 شش میلیون و یک صد هزار}افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به {وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات} واقع { چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان } وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.