موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۲۵) قلم سایه بان دوبی خانه ، آهن پوش تعمیر OPDs و حفرکانال آب اضافی زیرتعمیرجدید

شفاخانه ولایتی غورازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی(۳) قلم  سایه بان دوبی خانه ، آهن پوش تعمیر خدمات سراپا(OPDs) و حفرکانال آب اضافی زیرتعمیرجدید دارای نمبرتشخیصیه MOPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB/1397/W01 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

   وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهر ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد، آفرگشایی به روز یکشنبه تاریخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهر درصالون کنفرانس های شفاخانه ولایتی غور دایرمیگردد، آفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود ، تضمین آفر۲۱ قلم ساخت وساز سایه بان مبلغ 40,000 ، تضمین آفر۳ قلم آهن پوش 30,000 و تضمین آفر حفرکانال 100,000 افغانی به شکل پول نقد ویابانگ گرانتی قابل اعتبار بوده ، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی غور شهر فیروزکوه شماره تماس:+93(0)793181769و؛
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)700892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره ۳ ماده دوازدهم قانون تدارکات مشروط به منظوری بودجه می باشد.