اعلان دعوت به داوطلبی (۳۵۷) قلم ادویه مواد مصرفی طبی ومواد لابراتواری وبانک خون شفاخانه ولایتی بغلان

شفاخانه ولایتی بغلان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی(۷۲) قلم مواد لابراتواروبانک خون تضمین آفر100,000 ، (۱۱۱) قلم مواد مصرفی طبی تضمین آفر240,000  و(۱۷۴) قلم ادویه تضمین آفر 400,000  افغانی به شکل پول نقد ویابانک گرانتی) دارای نمبرتشخیصیه MOPH/GDCM/HRP/BGN/NCB/1397/G01 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

   وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت ۹ بجه  قبل ازظهر روز یکشنبه تاریخ ۷ اسد ۹۷ اعتبار ازنشراعلان الی بیست ویک  روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد به صندوق آفرها درشعبه تدارکات مدیریت اداری شفاخانه ولایتی بغلان واقع شهرپلخمری تسلیم داده رسید اخذ نمائید ، آفرگشایی به روز یکشنبه تاریخ ۷ اسد ۹۷ ساعت 10:00 بجه قبل ازظهردر تالار کتاب خانه شفاخانه ولایتی بغلان منزل اول متصل تعمیرجراحی تدویر میگردد آفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی بغلان شهر پلخمری شماره تماس:+93(0)700703702و؛
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)700892888