اعلان بست های رسمی کمبود اکمال تخصص در شفاخانه های کابل

اعلان بست های رسمی کمبود اکمال تخصص در شفاخانه های کابل

متقاضیان میتوانند بر اساس امتحان انترنس اکمال تخصص که قبلا سپری نموده اند به بست مورد نظر خویش از تمام رشته های پرنسيپ مربوطه توسط فورم مشخص درخواست دهند.

متقاضیان میتوانند فورم متذکره را از لینک ذیل اخذ نموده بعد از خانه پری توسط ایمیل ادرس pgme.moph@gmail.com  الی تاریخ ۲۴ سرطان ۱۳۹۷ ارسال نمایند.

تعین بست در عین پرنسیپ بر اساس نمرات بلند صورت میګیرد.

در صورت نیاز به وضاحت بیشتر لطفا با ایمیل ادرس فوق الذکر تماس نماید.

فورم درخواستی را از اینجا اخذ نماید:

 https://drive.google.com/open?id=1UvdGAmDswNbeG0HWvFEu3rPnKWo0CKZC