اعلان تدارکات 55 قلم تجهیزات طبی بخش جراحی پلاستیک مورد ضرورت شفاخانه استقلال

عنوان: تدارک 55 قلم تجهیزات طبی بخش جراحی پلاستیک مورد ضرورت شفاخانه استقلال

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/SM/IDCO/EH/97/NCB/G02

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 55 قلم تجهیزات طبی بخش جراحی پلاستیک مورد ضرورت شفاخانه استقلال اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس  ویا از سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز   یکشنبه تاریخ 07 / اسد / 1397 به اتاق جلسات GCMU ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل دوم تعمیر مقام محترم وزارت صحت عامه، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه قبل از داوطلبی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 27 / سرطان / 1397 در دفتر میکانیزم تقویتی وزارت صحت عامه دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 254,735 دو صد و پنجاه و چهار هزار و هفت صد و سی پنج افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز   یکشنبه 07 / اسد/ 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق جلسات GCMU ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه تدویر می گردد.