اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 53 قلم مواد تنظیفاتی مورد نیاز شعبه های عاجل و مراقبت های جدی شفاخانه وزیر محمد اکبرخان، ابن سینا، صحت طفل، 102 بستر خیر خانه، جمهوریت و دفتر مرکزی پروژه ICU

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه وتدارک (53) قلم مواد تنظیفاتی مورد نیاز شعبه های عاجل و مراقبت های جدی شفاخانه وزیر محمد اکبرخان، ابن سینا، صحت طفل، 102 بستر خیر خانه، جمهوریت و دفتر مرکزی پروژه ICU تحت شماره داوطلبی MOPH/GDCM/ICU/NCB/1397/G06 را به شرکت  برادران سیفی گروپ دارنده جواز نمبر (D-33425) محل اصلی تجارت حصه سه خیر خانه کابل، را به قیمت مجموعی مبلغ  2,603,070 دو میلیون و شش صد و سه هزار و هفتاد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات واقع  چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.