اعلان تدارکات ترمیم وسایل تشخیصیه طبی انستیتوت صحت طفل اندراگاندی

عنوان: ترمیم وسایل تشخیصیه طبی انستیتوت  صحت طفل اندراگاندی

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/NCB/97/NCS-6

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم وسایل تشخیصیه طبی انستیتوت  صحت طفل اندراگاندی اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس  ویا از سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز   سه شنبه تاریخ 09 / اسد / 1397 به اتاق جلسات GCMU ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل دوم تعمیر مقام محترم وزارت صحت عامه، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه قبل از داوطلبی روز یکشنبه مورخ 31 / سرطان /1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار کنفرانس انستیتوت صحت طفل اندراگاندی، منزل اول، مقابل شفاخانه سردار محمد داوود خان، ناحیه دهم، کابل دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 150,000 یک صد و پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز  سه شنبه 09 / اسد/ 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق جلسات GCMU ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه تدویر می گردد.