اعلان تدارکات تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی

عنوان: تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/NHAOA/NCB/1397/G01

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا د ر پروسه داوطلبی تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت عمومی پلانگذاری منزل اول تعمیر ریاست عمومی مالی و اداری بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز  دو شنبه تاریخ 02 / میزان / 1397 به اتاق جلسات GCMU ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل دوم تعمیر مقام محترم وزارت صحت عامه، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی از یک بانک با اعتبار مبلغ 50,000 پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز دو شنبه 02 / میزان / 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق جلسات آمریت GCMU ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه تدویر می گردد.