اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC افشار ولایت پنجشیر را به شرکت ساختمانی خرم آسیا

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC افشار ولایت پنجشیر را به شرکت ساختمانی خرم آسیا دارنده جواز نمبر 44364، قلعه فتح الله مرکز کابل را به قیمت مجموعی مبلغ 5,881,500.30 پنج میلیون و هشتصد و هشتاد ویک هزار و پنجصد اعشاریه سی افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات واقع چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.