اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC پافدم ولایت کاپیسا را به شرکت ساختمانی سرکسازی عبدالمبین افغان دوست

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC پافدم ولایت کاپیسا را به شرکت ساختمانی سرکسازی عبدالمبین افغان دوست دارنده جواز نمبر 36243، پروان شهر چاریکار را به قیمت مجموعی مبلغ 5,000,000 پنج میلیون افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات واقع چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.