اعلان تدارکات تجهیزات بستر (چپرکت های طبی) مورد ضرورت تأسیسات صحی شفاخانه های تخصصی و ثالثی

عنوان: تهیه و تدارک تجهیزات بستر (چپرکت های طبی) مورد ضرورت تأسیسات صحی شفاخانه های تخصصی و ثالثی

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/DOMP/NCB/1397/G01

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات بستر (چپرکت های طبی) مورد ضرورت تأسیسات صحی شفاخانه های تخصصی و ثالثی اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس  ویا از سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ 02 / عقرب / 1397 به کمیته آفرگشایی ، ریاست تهیه و تدارکات واقع  تعمیر مقام محترم وزارت صحت عامه، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ 800,000 هشت صد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز  چهار شنبه 02 / عقرب / 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه تدویر می گردد.