اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 243 قلم مواد مصرفی اورتوپیدی و فزیوتراپی مورد ضرورت آمریت پروژه معلولیت و بازتوانی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،  ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 243 قلم مواد مصرفی اورتوپیدی و فزیوتراپی مورد ضرورت آمریت پروژه معلولیت و بازتوانی تحت ریفرنس نمبر MOPH/DRD/NCB/1397/G01 را به شرکت لطف الله یاسر لمیتد ، دارنده جواز نمبر 0101-11983  آدرس- سرک 4 سیلوی مرکزی ، مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ 19,230,130 نزده میلیون و دو صد و سی هزار و یک صد و سی افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات  واقع  چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.