اعلان تدارکات اعمار تعمیر کلینیک BHC قریه سریغ سرق سلفی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

عنوان: پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC قریه سریغ سرق سلفی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-43/1397/NCB

 ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC قریه سریغ سرق سلفی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس الی ساعت 4:00 بعد از ظهر  روز شنبه تاریخ 05 / عقرب / 1397 بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور  سربسته در روز آفر گشایی به آمریت تدارکات امور ساختمانی واقع  ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه، چهارراهی مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 217,000 دو صد و هفده هزارافغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز   یکشنبه 06 / عقرب / 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تدارکات امور ساختمانی، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه تدویر می گردد.