اعلان تدارکات تهیه و تدارک ادویه جات مورد ضرورت ریاست شفاخانه الحاج سناتور جنت گل خان وزارت صحت عامه

عنوان: تهیه و تدارک ادویه جات مورد ضرورت ریاست شفاخانه الحاج سناتور جنت گل خان وزارت صحت عامه

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/PPMU/ASJHP/NCB/1397/G06

وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات مورد ضرورت ریاست شفاخانه الحاج سناتور جنت گل خان وزارت صحت عامه اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، واحد تدارکات متمرکز دوایی و محصولات صحی  ویا از سایت www.moph.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز   سه شنبه تاریخ 08/ 08 / 1397 به دفتر واحد تدارکات متمرکز دوایی و محصولات صحی وزارت صحت عامه واقع منزل اول تعمیر ریاست تهیه و تدارکات ، وزارت صحت عامه، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 100,000 صد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ  08 /08/ 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در دفتر واحد تدارکات متمرکز دوایی و محصولات صحی وزارت صحت عامه تدویر می گردد.