اعلان تدارکات پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 20 بستر ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب

 عنوان: پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 20 بستر ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-23/1397/NCB

 ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 20 بستر ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس الی ساعت 4:00 بعد از ظهر  روز سه شنبه تاریخ 08 / عقرب / 1397 بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور  سربسته در روز آفر گشایی به آمریت تدارکات امور ساختمانی واقع  ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه، چهارراهی مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 1,000,000 یک میلیون افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز   چهارشنبه 09 / عقرب / 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تدارکات امور ساختمانی، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه تدویر می گردد.