اعلان داوطلبی چهارده قلم ترکاری ،میوه وتخم مرغ شفاخانه عاجل ابن سینا

 

اعلان داوطلبی

{شفاخانه عاجل ابن سینا} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (چهارده قلم ترکاری ،میوه وتخم مرغ   تحت ریفرنس نمبر MoPH/IEH/NCB/1398/G002 اشتراک نموده ونقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از مدیریت خدمات اطاق 57 شفاخانه عاجل ابن سینا  و یا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af  ویا ایمل ادرس وزارت صحت عامه WWW.MOPH.GOV.AFبدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان بروز {دوشنبه } مؤرخ {28/8/.1397} به {شفاخانه عاجل ابن سینا  } واقع پل آرتل ناحیه اول  ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی} به مبلغ {  مبلغ تضمین 90000 نود هزار  افغانی } بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ   28 /8/1397  روز دوشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر { اطاق 55 کتابخانه شفاخانه عاجل ابن سینا  }تدویر می گردد.