اعلان داوطلبی (تهیه و تدارک ترکاری، تخم مرغ و میوه مورد ضرورت شفاخانه امرا ض ساری افغان جاپان )

اعلان داوطلبی (تهیه و تدارک ترکاری، تخم مرغ  و میوه  مورد ضرورت شفاخانه امرا ض ساری افغان جاپان ) این اداره را که تحت ریفرنس نمبرMOPH/AfGAN/ JApAN/1398/G002 میباشد از طریق خویش بتاریخ1397/8/  به دست نشر بسپارید .

اعلان  داوطلبی

{شفاخانه امراض ساری افغان جاپان } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک  ترکاری ،میوه و تخم مرغ ) مورد ضرورت)شفاخانه را تحت ریفرنس نمبر MOPH/ AfGAN/ JApAN /1397/G002 اشتراک نموده ونقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از مدیریت محترم عمومی اداری شفاخانه امرا ض ساری افغان جاپان  بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00 قبل از ظهر ) روز { دوشنبه} مؤرخ {21/ 8/1397} به {کمیته آفرگشایی ، ریاست شفاخانه افغان جاپان  } واقع { دارلاامان استگاه سناتویم پهلوی شفاخانه توبرکلوز سابقه  کابل افغانستان} ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

 

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی} به مبلغ{   21000    }   افغانی  بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ { 21/08/1397  روزدوشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر { آفر گشائی در اتاق کنفرانس  شفاخانه افغان چاپان ،  واقع دارلاامان استگاه سناتوریم پهلوئی شفاخانه توبرکلوز سابقه } تدویر می گردد.