اعلان داوطلبی تهیه ترکاری باب ،میوه جات وتخم مرغ (ریاست شفاخانه صدری ابن سینا)

اعلان داوطلبی

{ریاست شفاخانه صدری ابن سینا} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه ترکاری باب ،میوه جات وتخم مرغ) تحت ریفرنس نمبر {MOPH/ISCH/NCB/1398/G02  اشتراک نموده و شرطنامه مربوط را از }ریاست شفاخانه صدری ابن سینا) بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00 قبل از ظهر ) روز سه شنبه } مؤرخ {29/.8/.1397} به {شفاخانه صدری ابن سینا } واقع در {سینما پامیر پل ارتل شهر کابل)ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی} به مبلغ {  مبلغ تضمین67500 افغانی } بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ.29/.8/1397  روز سه شنبه ساعت 10:0 قبل از ظهر { آدرس شفاخانه صدری ابن تعمیر اداری منزل اول اتاق کنفرانس جلسه آفرگشایی }تدویر می گردد.