اعلان دواطلبی پروژه طبابت از راه دور

پروژه طبابت از راه دور شامل خریداری، نصب و منتاژ وسایل طبی در سه شفاخانه و ایجاد یک مرکز معلوماتی در محوطه وزارت صحت عامه دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPH/97/G-2228/ICB بتاریخ 14/08/1397 در روزنامه آرمان ملی، اوت لوک و در dg Market و همزمان اعلان دعوت بر داوطلبی همراه با شرطنامه آن در سایت اداره تدارکات ملی نیز نشر گردیده است.

اینک ضمیمه ایمیل هذا سکن کاپی های  اخبار و اعلان دعوت بر داوطلبی پروژه متذکره خدمت شما ارسال است. لطف نموده اعلان دعوت بر داوطلبی را از طریق خویش در ویب سایت وزارت محترم صحت عامه و اداره محترم اترا جهت دسترسی بیشتر داوطلبان به دست نشر سپرده ممنون سازید.

قابل ذکر است که شرطنامه اعلان شده پروژه متذکره از طریق (we transfer) ارسال گردیده، آن اداره محترم میتوانند از لنک ذیل آنرا دریافت نمایند.

https://we.tl/t-zJ48yaPBaM

پروژه طبابت از راه دور شامل خریداری، نصب و منتاژ وسایل طبی در سه شفاخانه و ایجاد یک مرکز معلوماتی در محوطه وزارت صحت عامه دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPH/97/G-2228/ICB بتاریخ 14/08/1397 در روزنامه آرمان ملی، اوت لوک و در dg Market و همزمان اعلان دعوت بر داوطلبی همراه با شرطنامه آن در سایت اداره تدارکات ملی نیز نشر گردیده است.

اینک ضمیمه ایمیل هذا سکن کاپی های  اخبار و اعلان دعوت بر داوطلبی پروژه متذکره خدمت شما ارسال است. لطف نموده اعلان دعوت بر داوطلبی را از طریق خویش در ویب سایت وزارت محترم صحت عامه و اداره محترم اترا جهت دسترسی بیشتر داوطلبان به دست نشر سپرده ممنون سازید.

قابل ذکر است که شرطنامه اعلان شده پروژه متذکره از طریق (we transfer) ارسال گردیده، آن اداره محترم میتوانند از لنک ذیل آنرا دریافت نمایند.

https://we.tl/t-zJ48yaPBaM